Perfil del contractant

L’EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA (EMDET SA) és una societat mercantil titularitat de l’Ajuntament de Tarragona.

Com a empresa pública municipal, EMDET SA s’integra en la definició de “sector públic” establerta en l’apartat d) de l’art. 3.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

En aquest sentit, EMDET SA es situa en un estadi intermedi de subjecció a la LCSP atenent a la seva doble condició de ser poder adjudicador no Administració Pública, d’acord amb allò que l’estableix l’art. 3.3 de la LCSP.

En conseqüència, en l’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, EMDET SA se sotmetrà a allò que estableix la LCSP i en concret a les normes establertes en les Seccions 1a i 2a del capítol I del Títol I del Llibre II, tal com estableix el seu article 317. En l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, EMDET SA d’acord amb l’article 318 LCSP, se subjectarà, depenent del valor estimat del contracte, al mateix article o a la secció 2a del capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP. Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada EMDET SA subscriurà amb els seus adjudicataris contractes privats, d’acord amb allò que estableix l’article 26 LCSP.

L’ordre jurisdiccional contenció administratiu serà competent per conèixer de les qüestions pròpies de la preparació i l’adjudicació dels contractes subscrits per EMDET SA, així com de la impugnació de les seves modificacions, si es basa en l’incompliment d’allò que s’estableix en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d’una nova adjudicació. D’altra banda, la jurisdicció civil serà la competent per entendre de les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes privats subscrits per l’entitat, amb excepció de les modificacions contractuals anteriorment citades.

Nota:

El Consell d’Administració, de data 22 de març de 2018, va acordar la vinculació del perfil del contractant de EMDET SA amb la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, les dades relatives a les licitacions, poden trobar-se en:

Licitacions publicades a partir del 9 d’octubre de 2018 

contractaciopublicagencat3