Select Page

Perfil del contractant

L’EMDET, S.A. és una empresa pública, i per tant, ajusta la seva activitat contractual als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

En mèrits de la legislació sobre contractació administrativa, el perfil del contractant inclou les dades i informacions referents a l’activitat contractual de l’EMDET, S.A. (licitacions en curs i finalitzades), segons l’estipulat al Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

L’EMDET, S.A. posa a disposició de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest PORTAL DE TRANSPARÈNCIA, amb la finalitat de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Licitacions en tràmit

[wpv-view name=”Contractes tràmit”]

Contractes adjudicats

[wpv-view name=”Contractes adjudicats”]